Privacyverklaring Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen

U mag verwachten dat de Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgaat met uw persoonsgegevens. Dit doen wij in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).De technische en organisatorische maatregelen voor bescherming van persoonsgegevens sluiten hierbij aan. Er zijn passende en commercieel redelijke beveiligingsmaatregelen getroffen om de verkregen persoonsgegevens te beschermen tegen dataverlies, ongeautoriseerde toegangen/of wijziging, misbruik, openbaarmaking en vernietiging, waarbij rekening is gehouden met de risico’s van de verwerking en de aard van de gegevens. Iedere medewerker is zich bewust van hun verantwoordelijkheid in de veilige omgang met persoonsgegevens en ondersteunt het privacy beleid van de Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen naar beste weten en kunnen. Door middel van deze privacyverklaring informeren wij u hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

CONTACTGEGEVENS

Podologiepraktijk Margriet Raaijen
Maria Austriastraat 827
1087 GZ Amsterdam
06-45812236

info@podologiepraktijkraaijen.nl

Doel verwerking persoonsgegevens

Voor het leveren van goede (preventieve) gezondheidszorg, is het noodzakelijk dat de praktijk hiervoor uw persoonsgegevens, inclusief gezondheidsgegevens, verwerkt. U geeft hiervoor uw toestemming bij de start van onze dienstverlening. Zonder deze toestemming kunnen wij u geen zorg verlenen. Daarnaast is het uw vrije keuze en bepaalt u zelf of wij uw gegevens en onze bevindingen mogen delen met uw huisarts en/of verwijzers. Ook bepaalt u zelf of u toestemming geeft voor het gebruiken van uw gegevens ter evaluatie van de zorg of om u te informeren over relevante producten en/of diensten. Voor kinderen jonger dan 16 jaar dient de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt toestemming te geven voor verwerking van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het aangaan en uitvoeren van het leveren van zorg en het leveren van bijbehorende diensten en/of producten, voor het afhandelen van uw declaratie bij uw zorgverzekeraars en uw betaling, voor evaluatie, statistische analyses en kwaliteitsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om u te informeren over relevante producten en/of diensten. Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen neemt geen besluiten louter op basis van geautomatiseerde verwerkingen van uw persoonsgegevens, die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Welke persoonsgegevens

Voor uw consult en/of behandeling bij de Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen is het noodzakelijk dat er persoonsgegevens van u worden geregistreerd. U moet hier zelf nadrukkelijk toestemming voor geven. We registreren van u verschillende persoonsgegevens, zoals uw naam, adres, woonplaats en contactgegevens, geboortedatum, naam van uw huisarts en/of verwijzers, naam van uw verzekeraar, type polis en polisnummer, maar ook persoonsgegevens over uw gezondheid, lichaamsmetingen, BSN, identiteitsbewijsnummer.

Delen van persoonsgegegevens

Behalve uw zorgverlener heeft binnen de Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen een beperkt aantal andere personen toegang tot (eendeel) uw persoonsgegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn andere zorgverleners in de praktijk, producenten van op maat gemaakte zolen en hulpmiddelen, eventuele waarnemer en administratieve krachten. Al deze personen hebben en overeenkomst met een geheimhoudingsplicht.

De Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen verstrekt uw gegevens alleen aan onderstaan de derden indien dit nodig is voor een goede en efficiënte levering van de zorg, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op basis van uw toestemming. Dit vindt alleen plaats in opdracht van en namens Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen onder de voorwaarde dat de derde partij deze persoonsgegevens niet voor andere doelen gebruikt. Aan de basis van deze uitwisseling van persoonsgegevens liggen wettelijke bepalingen, (verwerkers)overeenkomsten en/of geheimhoudingsplichten, om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

Mogelijk ontvangt Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen uw persoonsgegevens van een andere zorgverlener, bijvoorbeeld in verband met een doorverwijzing, second opinion e.d.. We gaan ervan uit dat u hier bij de andere zorgverlener toestemming voor gegeven heeft, registreren deze persoonsgegevens, en nodigen u uit voor een afspraak. Mocht in contact met u blijken dat u geen toestemming heeft gegeven voor overdracht van uw persoonsgegevens en u geen zorg of diensten van Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen afneemt, zullen we de registratie van uw persoonsgegevens ongedaan maken. Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met landen buiten de EU, noch aan internationale organisaties.

Bewaartermijn

Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of zo lang als de wet bepaalt. Op grond van de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst zijn wij als zorgverleners verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na beëindiging van de behandeling te bewaren. Wanneer het niet komt tot een behandelovereenkomst en het niet gaat om medische persoonsgegevens, bewaart Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen uw gegevens niet langer dan één jaar. Voor uw financiële gegevens (facturen) geldt een wettelijke bewaarplicht van 7 jaar.

Privacyrechten

U heeft het recht om bij de praktijk een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegeven. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen of t e verwijderen. Ook kunt u de praktijk verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of u kunt bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: info@podologiepraktijkraaijen.nl. Om misbruik van deze rechten te voorkomen zal er bij indiening van uw verzoek een identificatiecheck worden gedaan. De Nederlands autoriteit die toezicht houdt op handhaving van de privacy wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en om rapporten over de website aan Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Hier heeft Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen geen invloed op. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U vindt hier ook het privacybeleid van Google Analytics. De informatie die Google verzamelt wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres van uw computer wordt gemaskeerd. Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen heeft Google geen toestemming gegeven om via Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Praktijk voor Podologie Margriet Raaijen heeft gegevens delen met Google uitgeschakeld.

Wijzigingen

Podologiepraktijk Margriet Raaijen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in haar privacyverklaring. Wij raden u daarom aan regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor het meest actuele privacybeleid. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-6-2020